.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 - Bestjoer en
   kommisjes

 -
Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 -
Aginda
 - Ūnderhāld
 - Foto's-fideo-lūd
 - Links-adressen
 - Kontakt
 
 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Wubbenus
 Jacobs


 - Programma's
 optredens


 - Klankwijzer

 - Rommel-
   markten.org


 - Digitalus
 hosting & design

 

        Wolkom by de Kristlike Muzykferiening          Wubbenus Jacobs śt Arum

Śs feriening is in fanfare
De feriening telt 34 leden en 1 earelid (Siebe Tolsma)
Śs dirigint is Arjen Steur śt Boalsert
De feriening is yn septimber 1920 oprjochte
Op woansdeitejūn hawwe wy repetysje yn "It Iepen Hūs"

Dit binne śs fźste optredens:
* Meiwurking oan tsjerketsjinsten
* Serenades by 25, 50 en 60 jierrich houliksjubilea (op fersyk)
* Meiwurking oan de deadebetinking op 4 maaie
* Dielname oan konkoersen fan it C.B.M.F. en it festival fan de Federatie van
* Muziek-en Zangverenigingen in Wūnseradiel
* Iepenloft konsert op keninginnedei
* It jierlikse stipekonsert yn febrewaris / maart
* Ynheljen fan Sinterklaas
* Mei wurking oan Sint Maarten yn Achlum

Deze website is gemaakt door Eerde S. Bruining, Arum. eWebCreation