.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 - Bestjoer en
   kommisjes

 -
Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 -
Aginda
 - █nderhÔld
 - Foto's-fideo-lűd
 - Links-adressen
 - Kontakt
 
 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Wubbenus
 Jacobs


 - Programma's
 optredens


 - Klankwijzer

 - Rommel-
   markten.org


 - Digitalus
 hosting & design

 

        Wolkom by de Kristlike Muzykferiening          Wubbenus Jacobs ˙t Arum

┌s feriening is in fanfare
De feriening telt 34 leden en 1 earelid (Siebe Tolsma)
┌s dirigint is Arjen Steur ˙t Boalsert
De feriening is yn septimber 1920 oprjochte
Op woansdeitejűn hawwe wy repetysje yn "It Iepen Hűs"

Dit binne ˙s fŕste optredens:
* Meiwurking oan tsjerketsjinsten
* Serenades by 25, 50 en 60 jierrich houliksjubilea (op fersyk)
* Meiwurking oan de deadebetinking op 4 maaie
* Dielname oan konkoersen fan it C.B.M.F. en it festival fan de Federatie van
* Muziek-en Zangverenigingen in Wűnseradiel
* Iepenloft konsert op keninginnedei
* It jierlikse stipekonsert yn febrewaris / maart
* Ynheljen fan Sinterklaas
* Mei wurking oan Sint Maarten yn Achlum

Deze website is gemaakt door Eerde S. Bruining, Arum. eWebCreation